01 02 03 04 05

Kalendar lova

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,PARAĆIN,,
Br. 37 -16.03.2016

P A R A Ć I N

PLAN ODSTRELA DIVLJAČI, KALENDAR LOVA I OBAVEZNE AKCIJE U LOVIŠTU “CRNICA” ZA LOVNU 2016-17GOD.

Odstrel divljači u lovištu “Crnica” za lovnu 2016-17 godinu obaviće se shodno Zakonu o divljači i lovstvu, Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja lova, izgledu i sadržini obrazaca dozvola za lov krupne divljači, vuka , šakala , lisice, izgledu i sadržini dozvola za lov sitne divljači, izgledu i sadržini dozvola za lov divljih svinja, vuka , šakala , lisice , i izgledu i sadržini obrasca izveštaja o izvršenom lovu u lovištu ,,Crnica,, , Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači br. 9/12. ,Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači kao i o načinu vođenja evidencije br. 16/12 , i Pravilnika o gazdovanju lovištem ,,Crnica,, od 19.02.2014.godine.

1.LOV KRUPNE DIVLJAČI

1.JELENSKA DIVLJAČ

Jelenska divljač loviće se u periodu od 01.08.2016 do 15.02.2017. Lov jelena izvodiće se uz izdavanje pojedinačne dozvole uz pratnju stručnog pratioca u lovu na krupnu divljač dočekom sa čeke , ili piršom. Planiran je odstrel 8 grla jelenske divljači i to odstrel 3 komada jelena u trofejnoj vrednosti do 139,9 ili do 2,49 kg , . , 170,0-179,9 , ili do 7,99 kg. ,i 200,0- 204,9 ili 10,49 kg. CIC poena ,selekcioni odstrel 3 košute kom, selekcioni odstrel 2 komada teleta.Organizacija lova (ulaz u lovište za lovce L.U.Paraćin po ulasku iznosi 500.00 din. A za lovce turiste iznosi 1000,00din, po ulasku) .Naplata trofeja i mesa za članove .L.U.Paraćin kod.jelena ,naplatiće po,Cenovniku L.U.Paraćin . ., . Naplata trofeja i mesa jelenske divljači za lovce turiste izvršiće se po Cenovniku L.U.Paraćin.. odstrelne takse se ne naplaćuju.

2 .SRNEĆA DIVLJAČ

U 2016/17 godini vršiće se uzgojni odstrel srndaća.Uzgojni odstrel srndaća vršiće se ponedeljak po podne, utorak pre podne i popodne, sreda pre podne, kao i petak po podne, subota pre podne i po podne, i nedelja pre podne .stim da članovi Lovačkog udruženja uplaćuju ulaz u lovište ( organizaciju lova) u iznosu od 1.000,00 dinara za četiri ulaska u lov a meso i trofej po cenovniku Lovačkog udruženja Paraćin .Ulaz u lovište( organizacija lova) za lovce turiste naplaćivaće se 1.500,00 din.(za četri ulaska u lovište) a naplata trofeja i mesa po cenovniku L.U.Paraćin počev od 15.04.2016 do 30.9.2016g. tj do ispunjenja godišnjeg plana odstrela. Napomena : Prilikom izvođenja prekonedeljnog lova na srndaća cena ulaska u lovište po ulasku je 500,.00 din.za članove L.U.Paraćin , a za lovce turiste – 1000,00 din .po ulasku.U slučaju lova srndaća na lovnom terenu za komercijalni lov krupne divljači ulazak u lovište-organizacija lova za članove L.U.Paraćin je 500.00 din,po ulasku, trofej i meso se naplaćuje po ceni cenovnika L.U.Paraćin.Planiran je odstrel 25 srndaća. Prema godišnjem planu planiran je sanitarni i. selekcioni odstrel 31 kom. srna,i 4 kom. Lanadi..Odstrel će se vršiti po Pravilniku o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači br.9/12 i isključivo će obavljati stručna služba.

3. LOV DIVLJIH SVINJA.

Lov će se izvoditi isključivo po Pravilniku o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači ( Službeni glasnik RS br.9/12) - , i obaviće se u vremenu od 15.04.2016 do 28.02.2017 god.Lov će se vršiti uz izdavanje individualne ili grupne dozvole .Markice koje se koriste za lov d.svinja na čeku vraćaju se u ponedeljak do 12 sati, te iste markice se pišu u ponedeljak za zaštitu letine i vraćaju se u četvrtak po podne ,zatim te iste markice po želji lovca mogu da se pišu za zaštitu letine i vraćaju se u ponedeljak do 12 sati.Uperiodu od maja do početka pogonskog lova upravnik lovišta vodi evidenciju o rasporedu izlaska u lov.Lovci koji nisu ažurni u vraćanju markica biće kažnjeni 2 nedelje nedobijanja dozvole za lov.Spiskove lovaca koji su dobili dozvole za lov isti će biti istaknuti na oglasnoj tabli L.U.Paraćin .(izvod iz odluke U.O.Paraćin od 04.09.2013.god)Lov veprova izvodiće se pojedinačno uz pratnju stručnog pratioca u lovu , u dane ponedeljak po podne, utorak po podne , sreda po podne,četvrtak po podne isključivo na ,,Terenu za komercijalni lov krupne divljači ,, (a vrednost ulaska u lovište za članove L.U.Paraćin u lovište je 500,00 dinara po ulasku uz pratnju stručnog pratioca, korisnika lovišta) stim da se trofej i meso naplaćuje po cenovniku L.U.Paraćin. U dane petak po podne ,subota po podne i nedelja po podne, ( meso i trofej do medalje za veprove naplaćivaće se iz depozita .) .Trofej vepra za članove L.U.Paraćin do medalje naplaćivaće se fiksno 2000.00 din.iz depozita divljih svinja.za grla do medalje.

Veprovi sa trofejom u medalji za članove L.U naplaćivaće po cenovniku L.U.Paraćin.i oni se neće knjižiti iz depozita.a meso od veprova naplaćivaće se iz depozita osim za veprove odstreljene na terenu za komercijalni lov krupne divljači.Planiran je odstrel 18 kom veprova.

Lov nazimadi do 60 kg u periodu od 15.04 do31.08.2016 g izvodiće se uz pojedinačnu dozvolu za lov uz pratnju pratioca u lovu na krupnu divljač dočekom sa čeke ili seđe na drvetu , izvodiće se u dane: ponedeljak po podne, utorak po podne , sreda po podne ,četvrtak po podne i to na ,,Terenu za komercijalni lov krupne divljači,, ulazak u lovište za članove L.U.Paraćin uplaćivaće se 500,00 dinara po ulasku ,a meso po cenovniku L.U.Paraćin . U dane petak po podne, subota po podne i nedelja po podne nazime će se naplaćivati iz depozita .U periodu od 01.09.2016 do 31.01.2017 g nazime će se loviti grupnim lovom u otvoreni deo lovišta gde gravitira u dane subota i nedelja u vremenu od 07-15 sati, i naplaćivaće se iz depozita.Za lov nazimadi u februaru mesecu Upravni Odbor će naknadno doneti odluku posle uvida o izvršenju plana.. ..Planiran je odstrel 89 kom nazimadi.

Lov krmače u periodu od 01.07.2016 do 31.08.2016 god, loviće se pojedinačnim lovom uz pratnju pratioca u lovu na krupnu divljač i to u dane ponedeljak po podne, utorak po podne , sreda po podne ,četvrtak po podne isključivo na ,,Terenu za komercijalni lov krupne divljači,, ,uz plaćanje 500,00 din, po ulasku u lovište, a meso po cenovniku L.U.Paraćin. U dane petak po podne , subota po podne ,nedelja po podne lov krmače naplaćivaće se iz depozita. U periodu od 01.09.2016 do 31.12.2016 god, lov krmače izvodiće se grupnim lovom u otvoreni deo lovišta u dane subota i nedelja u vremenu od 07-15 sati a naplaćivaće se iz depozita. .Planiran je odstrel 21 kom. Krmača.Napomena ; lov divljih svinja u dane petak , subota, i nedelja po podne izvodiće se u otvorenom delu lovišta ( vikend dozvola).Napomena : pošto se lov izvodi po Pravilniku o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači kao i načinu vođenja evidencije, i pošto se nakon odstrela ( divlja svinja u celini dovozi na Fazaneriju u Objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači a kako bih se izvršila službena kontrola iste za upotrebu) lovac -vođa grupe lovaca ako nije u mogućnosti da istu doveze može da obavesti Upravnika lovišta L.U.Paraćin, ili lovočuvara zaduženog za to lovno područje .U vreme zaštite letine lov divljih svinja naplaćivaće se iz akontacije za divlju svinju (depozita) a broj lovnih dana odrediće upravni odbor na predlog upravnika lovišta.

Akontacija za lov divljih svinja ( depozit) u lovnoj 2016-2017 god. uplaćivaće se u iznosu od 2500,00 dinara po lovcu, o tome će se voditi posebna evidencija uz izdavanje kartica sa serijskim brojem (pečatirana i overena od strane ovl. lica) do utroška depozita . Ukupan plan odstrela za divlju svinju za lovnu 2016/17 je 18 kom. vepra, 21 kom.krmača, 89 kom.nazimadi.Organizacija lova (za lovce turiste) kao i stručni pratilac -vodič u lovu na krupnu divljač, naplaćivaće se 1.000,00 dinara po ulasku a meso i trofej po ceni cenovnika L.U.Paraćin .Članovi L.U.Paraćin koji su uplatili akontaciju (depozit) za lov divljih svinja, mogu da love predatora na istim terenima gde gravitira divlja svinja .Napomena : Kod izvođenja grupnog lova na divlju svinju učesnici u lovu na d.svinju koji idu svojim vozilima do lovišta ista ostavljaju na zbornim mestima naznačenim u dozvoli za lov.Nepoštovanje gore navedenog uputsva podleže disciplinskoj odgovornosti članova L.UParaćin. ovo uputstvo važi i za lov sitne divljači , kao iza grupni lov krupnih zveri ( predatora ) detaljnije opisano u ,,Pravilniku o grupnom lovu divljih svinja ,, .Postupanjem po planu prihranjivanja sitne divljači i izgradnji lovno tehničkih objekata hranilica za sitnu divljač , termini aktivnosti koji su opisani u ovaj kalendar lova ,podrazumeva se da isti moraju biti sprovedeni.

Lov divljih svinja iz Depozita traje do 31.01.2017.god.

 

2.LOV SITNE DIVLJAČI.

Lov sitne divljači obaviće se uz grupnu dozvolu za lov izdatu samo za vikend (osim d.patke i d.guske) koju će izdavati ovlašćena lica od strane L.U.Paraćin ili predsednici lovačkih sekcija ako su oni ovlašćeni za izdavanje istih na određenim mestima.

 

  1. Z E C

Loviće se u četri lovna dana i to g 30.10 , 06.11, 13.11 i , 20.11 . 2016. godine na svim slobodnim terenima gde gravitira .Lov počinje u 07 a završava se u 15 sati.Dozvola za lov sitne divljači izdaje se 48 časa pre početka lova u prostorijama lovačkih ( sekcija) , a izdaju je ovlašćena lica korisnika lovišta koja ovlasti UO . Prilikom uzimanja dozvole za lov sitne divljači lovci su dužni da sa sobom ponesu na uvid ovlašćenom licu za izdavanje dozvole sledeću dokumentaciju : lovnu kartu, člansku knjižicu overenu za tekuću lovnu godinu, oružani list, a za lovačkog psa rodovnik sa položenim ispitima.Svi lovci su dužni da se jave na zborno mesto pre početka lova kao i posle završetka lova radi dobijanja propratnice za ulovljenu divljač.U zavisnosti od vegetacionih uslova početak lova će se korigovati.Ulaz u lovište (organizacija lova) za lovce turiste (ako su članovi nekog L.U ) plaća se 500,00 din po lovcu a meso divljači naplaćivaće se po cenovniku L.U.Paraćin. Planiran je odstrel od 510 kom. zečeva. Izdavanje dozvola za lov sitne divljači za lovce turiste (lovce članove drugih lovačkih udruženja) izdavaće ih ovlašćena lica lovačkih sekcija korisnika lovišta L.U.Paraćin.Lov zeca na poligonu za komercijalni lov naplaćivaće se za članove L.U.Paraćin kao i za lovce turiste po cenovniku L.U.Paraćin.u cenu je uračunat i ulazak u lovište (organizacija lova).

 

  1. F A Z A N SKA D I V Lj A Č

Loviće se u šest lovnih dana i to: , 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, i 04.12. ,2016.g, na svim slobodnim terenima za lov (gde gravitira).U zadnja dva lovna dana (27.11 i 04.12.2016) lovac ima pravo da ulovi samo jednu fazansku divljač( koka ili petao) a u ostala četri lovna dana ima pravo samo na lov fazanskog petla jedan komad po lovcu po lovnom danu..Planiran je odstrel od 1995 komada fazanske divljači. Od toga 700 kom. Fazanske divljači izloviće se sa poligona za izlovljavanje fazana.Naplata odstrela i organizacije lova za fazana ( ulaz u lovište –organizacija lova i tri kom.fazana) na poligonu za lovce članove L.U.Paraćin naplaćivaće se 2400 din, ,stim da su članovi L.U.Paraćin u obavezi da pre početka lova u prostorijama L.U.Paraćin uplate gore navedeni iznos.Svaka naredna fazanska divljač plaća se po 800.00 din. Po komadu., A za lovce turiste , lovce iz drugih lovačkih udruženja po ceni cenovnika L.U.Paraćin u iznosu od 3000,00 din.i isti su dužni da uplate navedeni iznos u L.U.Paraćin pre početka lova ( u ovu cenu ulazi organizacija lova-ulazak u lovište i tri kom. Fazanske divljači.) .Svaki naredni odstreljeni fazan plaća se po 1000 din.po komadu.Ranjavanje sitne divljači na poligonu naplaćuje se po cenovniku L.U.Paraćin .U zavisnosti od vegetacionih uslova početak lova će se korigovati.Lov na poligonu traje do 28.02.2017.Lov na poligonu za komercijalni lov fazana izvodiće se na sl, način;U grupi najmanje 3 lovca .Naplata, organizacije lova i tri fazana izvršiće se pre početka lova., a ostali broj odstreljenih jedinki nakon završetka.Po završetku lova na fazansku divljač ako Upravni Odbor utvrdi na osnovu izveštaja o završenom lovu da ima mogućnosti , povećaće broj lovnih dana .

Napomena ; Za lov krupne i sitne divljači, lovci koji poseduju samo lovnu kartu a nisu članovi ni jedne lovačke organizacije (Lovačkog Saveza) lov za iste biće izveden na poligonu za komercijalni lov fazana ili u lovnom terenu za komercijalni lov krupne divljači,a naplata po Cenovniku L.U.Paraćin.

3. J A R E B I C A Neće se loviti, zbog smanjene brojnosti .

4. PREPELICA, GRLICA I DIVLJI GOLUB

Loviće se od 01.8.2016 do 30.9.2016.g i to subotom i nedeljom i državnim praznikom pre podne od 5– 9 časova i po podne od 18 – 20 časova, osim divljeg goluba, i gugutke koji će se loviti do 28.02.2017 godine.Planiran je odstrel u sl.broju divljači i to :Prepelica 500, grlica 80 , gugutka 100 i grivnaš 80 komada.Dozvolu za lov prepelice, grlice i divljeg goluba izdavaće stručna služba na određenim terenima po proceni gde gravitira ista divljač.

5.DIVLJA PATKA Loviće se od 03.9.2016 do 28.02.2017 godine, subotom, nedeljom i državnim praznikom pre i po podne i četvrtkom samo po podne.Planiran odstrel 200 gluvara i 30 krdžana.

6.DIVLJA GUSKA-LISASTA Loviće se od 03.10.2016 do 28.02.2017 godine subotom, nedeljom i državnim praznikom pre i po podne i četvrtkom samo po podne.Planiran odstrel od 40 komada.

 

 

 

7. DIVLJAČ VAN REŽIMA ZAŠTITE – VUK, LISICA, ŠAKAL, D.MAČKA I OSTALO

Loviće se uz pojedinačnu ili grupnu dozvolu za lov ili na organizovanim hajkama a Vuk u priodu od 15.04.2016 do 01.10.2016 loviće se uz pojedinačnu dozvolu uz prisutstvo pratioca u lovu na krupnu divljač sa visokih čeka, a od 01.10.2016 do 28.02.2017 loviće se čekanjem (u pojedinačnom lovu) i pogonom u grupnom lovu. Detaljnije opisano u ,,Pravilniku o pojedinačnom i grupnom lovu predatora,, Lisica i šakal nemaju lovostaj. U januaru predatori će se loviti subotom , nedeljom i državnim praznikom , a u februaru subotom i nedeljom , na organizovanim grupnim akcijama koje će voditi predsednici sekcija,kao i čekanjem uz izdavanje pojedinačne dozvole (lovac-pratilac)

Planirani odstrel : vuk 4 kom. , šakal 50 , lisica 80 kom. , divlja mačka 10 kom.Napomena u periodu izvođenja grupnog lova predatora svi predsednici lovačkih sekcija su obavezni da izvedu najmanje 2 grupna organizovana lova na nivou cele sekcije tj. radnu akciju u redukovanju broja predatora u lovištu a kako bi se smanjili gubici gajenih vrsta divljači.

8. AKCIJE U LOVIŠTU Za sve članove LU “Paraćin” obaveza je da odrade 1 akciju u lovištu tokom lovne godine shodno Pravilniku o uslovima i načinu organizovanja lova:

1

Mart

Prebrojavanje divljači (izvodi stručna služba sa lovcima i predsednicima lovačkih sekcija L.U.Paraćin). akcija obavezna po kalendaru lova.

2

April

Setva jednogodišnjih i višeg.remiza

Organizuje stručna služba u saradnji sa predsednicima lovačkih sekcija

3

Maj

Izgradnja LTO,

4

Jun

iznošenje hrane za krupnu div.

5

Jul

Izgradnja pojilišta za sitnu divljač

Odrađuje lovočuvarska služba sa predsednicima lovačkih sekcija.

6

Avgust

Izgradnja pojilišta za sitnu divljač

7

Septembar

Izgradnja hranilica za sitnu divljač i izn.hrane

8

Oktobar

Iznošenje hrane za sitnu i krupnu divljač

Odrađuje lovočuvarska služba sa predsednicima lovačkih sekcija.

9

Novembar

Iznošenje hrane za sitnu i krupnu divljač

Odrađuje lovočuvarska služba sa predsednicima lovačkih sekcija.

10

Decembar

Iznošenje hrane za sitnu divljač

Odrađuje lovočuvarska služba sa predsednicima lovačkih sekcija.

11

Januar

Iznošenje hrane za sitnu i krupnu divljač, redukcija broja predatora

Organizuje stručna služba u saradnji sa predsednicima lovačkih sekcija

12

Februar

Iznošenje hrane za sitnu divljač i redukcija broja predatora

13

Napomena

Radovi na fazaneriji su obavezni u periodu od marta do oktobra

Radove sprovodi lovočuvarska služba L.U.

Neodazivanje na akciju brojanja divljači, podleže novčanoj nadoknadi od .1000.00,- dinara za neodrađenu akciju. Napomena; Sve gore navedene akcije a odnosi se na mesece održavanja istih mogu biti korigovane od strane Upravnika lovišta .

9. TEREN ZA OBUKU PASA 10. TEREN ZA OBUKU GONIČA >Nalazi se na mestu zv.,,Čukara,, unutar granica počev od benz.pumpe Mihajlović idući asfaltnim putem prema Mirilovačkom spomeniku zatim od spomenika nastavlja neasvaltiranim putem prema selu Davidovac gde izlazi na asvaltni put Zaječar –Paraćin i dolazi do početne tačke .Površina ovog terena iznosi 420 ha ili 0,88% od ukupne površine lovišta.

11. TEREN ZA OBUKU PASA PTIČARA I JAMARA. >Nalazi se na mestu zvanom Selsko u ravničarskom delu lovišta između sela Tekija i Ratare.Površina terena nalazi se u granicama između auto puta Niš -Beograd i puta Paraćin.-Drenovac oivičena kolskim putevima koji idu do puta Paraćin -Drenovac do auto puta kako prikazano na osnovnoj karti lovišta.Ovaj teren obuhvata 50 ha ili 0,10% od ukupne površine lovišta., i ceo se nalazi u drugom lovnom reviru na nadmorskoj visini od 138 metara.

 

12. TERENI ( TERENI ZA KOMERCIJALNI LOV KRUPNE DIVLJAČI )

13. NAZIV LOVNOG TERENA : ,,,TURSKA BARA,, >Granica ovog terena ( Za izlovljavanje krupne divljači ) počinje od mesta zvanog ,,Zavoj,,idući šumskim putem do mesta zvanog ,,Spomenče,,gde dalje skreće levo idući granicom šumskih odeljenja Šumske Uprave Ražanj, pa zatim nastavlja granicom šumskih odeljenja Šumske Uprave Boljevac gde dolazi do puta koji ide od Žarkove kolibe prema Tri Bare pa dalje nastavlja tim istim putem do početne tačke . Površina ovog terena je 110 hektara ili u procentima 0,2 % od ukupne površine lovišta.

14. NAZIV LOVNOG TERENA : ,,KOZIJI ROG,, . Granica ovog terena počinje od mesta zvanog ,,Gornji Dom,, u Grzi i ide putem do izvorišta reke Grze tj. Do mesta zvanog Vrelo zatim dalje ide spoljnom granicom lovišta ,,Crnica,, uz potok do Vinine stare kolibe zatim dalje nljstavlja grebenom tj.spoljašnjom granicom lovišta ,,Crnica,, do mesta zvanog Klisurica pa zatim ide niz potok do šumskog puta koji ide niz brdo do Ace šumara , gde izlazi na glavni asvaltni put Grza-Gornji Dom zatim ovim putem do početne tačke. Površina ovog terena iznosi 280 hektara ili u procentima 0,58 % od ukupne površine lovišta.

15.OPIS GRANICA LOVNOG TERENA ZA IZLOVLJAVANJE SITNE DIVLJAČI

Na osnovu odluke Upravnog Odbora L.U.Paraćin broj 191 od 27.10.2015 god. Granice ovog terena su opisane u daljem tekstu : Granica ovog terena počinje od ušća reke Crnice u Veliku Moravu , zatim ide niz korito reke Velike Morave zatim ilzlazi i ide spoljnom granicom lovišta ,,Crnica,, sa susednim lovištem gde izlazi na asfaltni put Ćuprija – Paraćin pa tim putem dolazi do korita reke ,,Crnice,, i ide nizvodno sve do početne tačke .Površina ovog terena iznosi 200 hektara ili u procentima 0,50 % od ukupne površine lovišta.

Naplata organizacije lova ,mesa i trofeja kod krupne divljači, kao i organizacije lova i mesa kod sitne divljači na ovim terenima naplaćivaće se po važećem ,,Cenovniku L.U.Paraćin za lovnu 2016/17 godinu. Kao i po propisanoj proceduri u kalendar lova za lovnu 2016/17 god. ( odnosi se isključivo na fazansku divač ,,Komercijalni lov fazana,,).Napomena Dozvola za lov krupne divljači izdavaće se ponedeljkom od 09 – 15 sati za lovne termine preko nedelje a za lovne termine za vikend četvrtkom u prostorijama L.U.Paraćin u vremenu od 13 – 21 sat.Prilikom uzimanja dozvole za lov divljih svinja lovac, vođa grupe lovaca je dužan da ponese sa sobom -lovnu kartu-oružani list-člansku knjižicu,a za grupni lov d.svinja od svih lovaca lovne karte. Prilikom uzimanja dozvola za lov sitne divljači, a koju izdaje ovlašćeno lice, vođa grupe lovaca je dužan da ponese sa sobom lovne karte od svih lovaca u grupi,kao i članske knjižice.Dozvola za lov izdaje se četvrtakom pred lovni dan, a na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja lova, izgledu i sadržini obrazca dozvole za lov krupne divljači, vuka, šakala i lisice, izgledu i sadržini dozvole za lov sitne divljači, izgledu i sadržini dozvole za grupni lov d.svinja, vuka, šakala, i lisice i izgledu i sadržini obrasca izveštaj o izvršenom lovu u lovištu ,,Crnica kao i na osnovu dopisa Republičke Lovne Inspekcije broj 143 od 13.08.2015 .Ovlašćena lica za izdavanje dozvola za lov će dobiti bliža uputstva od strane Upravnika lovišta , neposredno pred početak lovne sezone 2016/17.

 

 

UPRAVNI ODBOR LOVAČKOG UDRUŽENJA "PARAĆIN"